:::

Taichung City Government

Taichung City Government

Taichung City Government

Text Size:

:::

City Government

:::
Current Location Home * City Government : How to speak

How to speak

ChineseEnglishVoice
qing wen jing cha ju zai na li? (Can you tell me where the nearest police station is? )請問警察局在哪裡 ?112261142471.mp3
qing wen zue jin de ti kuan ji zai na li? ( Can you tell me where the nearest ATM is? ) 請問最近的提款機在哪裡 ?112261134271.mp3
qing wen zue jin de you ju zai na li? ( Can you tell me where the nearest post office is? ) 請問最近的郵局在哪裡 ?112261114071.mp3
zhi zou ( Straight ahead. )直走112261195871.mp3
you zhuan ( Turn right. )右轉112261192971.mp3
zuo zhuan ( Turn left. )左轉112261185671.mp3
qing wen .... zhe me zou? ( How do I get to.....? )請問 .... 怎麼走 ?112261175471.mp3
qing wen wen xin lu zhe me zou? ( How do I get to Wen Shin Road? ) 請問文心路怎麼走 ?112261171471.mp3
qing wen huo che zhan zhe me zou? ( How do I get to the train station? ) 請問火車站怎麼走 ?112261154771.mp3
qing wen jue jin de yi yuan zai na li? ( Can you tell me where the nearest hospital is? ) 請問最近的醫院在哪裡 ? 11226115571.mp3
:::
TOP