:::

Taichung City Government

Taichung City Government

Taichung City Government

Text Size:

:::

City Government

:::
Current Location Home * City Government : How to speak

How to speak

ChineseEnglishVoice
Wo hu xi kun nan. (I'm having breathing problems.)我呼吸困難1112914151671.mp3
Wo de shou duan le! (I broke my arm!)我的手斷了1112914171171.mp3
Wo yao sheng xiao hai le! (I'm having a baby!)我要生小孩了1112914165371.mp3
Wo de tou fei chang tong. (I have a severe headache.)我的頭非常痛1112914163271.mp3
Wo nei cu xue. (I am bleeding internally.)我內出血111291416571.mp3
Wo xu yao dong shou shu. (I need surgery.)我需要動手術1112914153871.mp3
Qing bang wo jiao jiu hu ce. (Please call an ambulance for me.)請幫我叫救護車1112914145571.mp3
Qing bang wo jiao jing cha. (Please call the police for me.)請幫我叫警察1112914142571.mp3
Wo de jia zao xiao tou le. (My house has been broken into.)我的家遭小偷了111291414171.mp3
Wo bei qiang jie le. (I've been mugged.)*我被槍劫了1112914134071.mp3
:::
TOP